PAS-TherapieCentrum DWRP

Physio Acoustic Sound Therapie

Pijnbestrijding Centrum Amstelveen - Aalsmeer

Uw pijn is óók onze zorg

 

 

PAS-Therapie

wordt ook wel

PA-Therapie

genoemd

Algemene voorwaarden PAS-Therapiecentrum DWRP - Pijnbestrijdingcentrum.nl

Verlenen van diensten aan cliënten

PAS-Therapiecentrum (hierna te noemen behandelaar) heeft tot doel om cliënten te behandelen middels de PAS-Therapie. Voor zover tussen de behandelaar en een cliënt niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van de behandelaar.

1. De behandeling ten behoeve van cliënt worden na overleg met en in opdracht van de cliënt en na goedkeuring door de behandelaar volgens het geldende tarief alsmede de voor uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht.

2. De behandelaar stelt de cliënt, voordat een behandeling start, van het betreffende tarief op de hoogte.

3. De behandelaar is gerechtigd om, alvorens tot verdere behandeling over te gaan, een voorschotnota te geven die per omgaande dient te worden voldaan.

4. Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt de behandelaar zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere behandeling op te schorten. Indien de cliënt niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de cliënt de wettelijke rente verschuldigd zijn.

Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 200,-.

De behandelaar is gerechtigd om afspraken, die niet eerder dan 24 uur voor aanvang van de behandeling worden afgemeld, voor 100% in rekening te brengen. Een bevestiging van een afmelding is noodzakelijk.

5. De behandelaar is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt, gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde en / of in haar opdracht werkende derden, indien een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor de cliënt, zulks naar het oordeel van de behandelaar wenselijk maakt. De behandelaar zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

6. De behandelaar is altijd gerechtigd om het geven van advies te weigeren ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken.

7. Cliënt zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. De behandelaar is niet aansprakelijk voor de door hem gegeven adviezen/behandelingen indien deze zijn gedaan op basis van door de cliënt onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

8. De behandelaar zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. Cliënt verklaart door ondertekening van de overeenkomst behorende bij het intakeformulier dat hij of zij vrijwillig aan de behandeling deel neemt en de behandelaar vrijstelt van enige aansprakelijkheid dan ook.

9. De behandelaar is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.

10. De behandelaar staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, SMS of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

11. De behandelaar is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

12. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien de behandelaar geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

ALGEMENE VOORWAARDEN